Deklaracja Dostępności

Klub Malucha w Domaniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Klubu Malucha w Domaniewicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-06.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– opublikowane filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. – część plików nie jest dostępnych cyfrowo, – brak odpowiedniej struktury dla części nagłówkowej dla nielicznych artykułów.

Materiały zostały wytworzone przed wejściem w życie przepisów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Wielec, klub-malucha@domaniewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 505 481 527. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Klub Malucha w Domaniewicach mieści się na parterze budynku wielofunkcyjnego przy ul. Główna 9 w Domaniewicach (budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, bez piwnic). Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 140,08 m², wysokość pomieszczeń do przebywania dzieci – 3,17 cm. Klub Malucha w Domaniewicach jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Posiada dwa wejścia. Jedno poprzez pomieszczenie przedsionka z wózkownią w elewacji północno- wschodniej z pochylnią pieszą i pochylnią dla niepełnosprawnych z kostki betonowej, ze spocznikiem, poręcze podjazdu z rur stalowych ocynkowanych mocowanych do ściany budynku oraz w nawierzchni pochylni. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle przejścia 150 cm, jedno skrzydło blokowane oraz jednoskrzydłowe o szerokości w świetle przejścia 95 cm przeszklone szybą bezpieczną. W elewacji południowo – wschodniej dodatkowe wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku z sali dydaktycznej o szerokości w świetle przejścia 90 cm. Drzwi wewnętrzne pomiędzy salą zabaw, a salą leżakowania to drzwi przesuwne dwuskrzydłowe o szerokości w świetle przejścia 180 cm, aluminiowe przeszklone szybą bezpieczną. Pozostałe drzwi wewnętrzne pełne o szerokości w świetle przejścia 90 cm, bezprogowe. Przy wyjściu teren utwardzony, dojście chodnikiem do istniejącego ciągu komunikacyjnego bez przeszkód terenowych. W Klubie Malucha mieszczą się trzy pomieszczenia dla dzieci: połączona sala dydaktyki i zabaw oraz wydzielona sala leżakowania, a ponadto pomieszczenia pomocnicze: wc dla dzieci, kuchenka wydawcza, szatnia dla personelu, wc ogólnodostępne przystosowane dla osób niepełnosprawnych (umywalka, miska ustępowa, bateria z przedłużonym uchwytem dostosowanym dla niepełnosprawnych oraz długą wylewką, uchwyty stalowe), pomieszczenie porządkowe ze zlewem i punktem czerpalnym wody oraz szatnia z szafkami dziecięcymi do przechowywania odzieży wierzchniej. W pomieszczeniach płytki antypoślizgowe. W pomieszczeniu sanitarnym dla dzieci armatura dostosowana do korzystania przez dzieci, bezpieczne lustra. Drzwi do WC ze szczelinami wentylacyjnymi, wyposażone w blokadę drzwiową i odbojniki. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niewidomych i słabowidzących, nie ma pętli indukcyjnych, brak jest informacji wizualnej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Przed budynkiem jest utwardzony kostką plac bez oznakowania, służący zazwyczaj do parkowania aut. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego