STATUT GMINNEGO KLUBU MALUCHA W DOMANIEWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2021r. Poz. 75,952),

2) Klubie Malucha – należy przez to rozumieć Gminny Klub Malucha w Domaniewicach,

3) rodzicach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 3 ustawy,

4) kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach,

§2. Klub Malucha jest gminną jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice.

§3. Nazwa Klubu Malucha brzmi „Gminny Klub Malucha w Domaniewicach”.

§4. Klub Malucha prowadzony jest pod adresem Domaniewice, ul. Główna 9, 99-434 Domaniewice.

 

Rozdział 2.
Cele i zadania Klubu Malucha oraz sposób ich realizacji

§5. Podstawowym celem Klubu Malucha jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci uczęszczających do Klubu Malucha.

§6. Do zadań Klubu Malucha należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

4) zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka oraz zapewnienie mu prawidłowego wyżywienia dostosowanego do jego wieku i obowiązujących przepisów i norm,

5) organizowanie warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka, jego potrzeb, zainteresowań i trudności, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, wspomaganie jego rozwoju, adekwatne do rodzaju niepełnosprawności i związanych z tym ograniczeń,

6) uczenie i rozwijanie sprawności dzieci do samodzielnego życia w zakresie samoobsługi dnia codziennego (ubierania, jedzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych), troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci, uczenie zachowań prozdrowotnych,

7) kształtowanie postawy społecznej, uczenie dzieci zgodnego współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, pobudzanie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości, tolerancji i szacunku dla ludzi, rzeczy, zwierząt i przyrody,

8) kształtowanie umiejętności zachowania się w otaczającym dziecko środowisku, zasad kultury osobistej oraz kształtowania odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,

9) wspomaganie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi, współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznania trudności rozwojowych dzieci.

§ 7. Realizacja celów i zadań Klubu Malucha, o których mowa w §5 i 6 statutu, odbywa się poprzez:

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, w tym higienicznego spożywania posiłku oraz fachowej opieki ze strony wykwalifikowanego personelu Klubu Malucha,

2) zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci, w tym bezpiecznego miejsca do zabawy i odpoczynku,

3) wprowadzenie rozkładu dnia zapewniającego dzieciom właściwe proporcje czasu związanego z wysiłkiem fizycznym, umysłowym i odpoczynkiem,

4) współpracę z rodzicami w zakresie wychowania dziecka oraz pomoc rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka,

5) współpracę z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka, szczególnie w przypadku indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

6) zapewnienie dzieciom możliwości pobytu na świeżym powietrzu, w momencie sprzyjających warunków atmosferycznych.

 

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci do Klubu Malucha

§8.1. Szczegółowe zasady rekrutacji określi w regulaminie Kierownik Klubu Malucha uwzględniając zapisy niniejszego statutu.  

  1. Zapisy i przyjęcia do Klubu Malucha odbywają się przez cały rok, w miarę posiadania wolnych miejsc.

§9. 1. Do Klubu Malucha przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie gminy Domaniewice, z uwzględnieniem preferencji dzieci niepełnosprawnych i dla rodzin wielodzietnych.

  1. W przypadku wolnych miejsc nabór do Klubu Malucha zostanie rozszerzony o dzieci zamieszkałe poza obrębem gminy Domaniewice, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych.

§10. 1. Do Klubu Malucha mogą być przyjmowanie dzieci:

1) rodziców samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo (w tym rodziców przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, którym umieszczenie dziecka w Klubie Malucha pozwoli na powrót do pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),

2) obojga rodziców pracujących zawodowo (w tym rodziców przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, którym umieszczenie dziecka w Klubie Malucha pozwoli na powrót do pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka).

  1. W przypadku zaspokojenia potrzeb rodziców pracujących w zakresie umieszczenia dzieci w Klubie Malucha, w ramach wolnych miejsc mogą być przyjęte dzieci rodziców niepracujących zawodowo.
  2. W przypadku, gdy po zastosowaniu kryteriów, o których mowa w §9 liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc w Klubie Malucha, decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Dzieci nie przyjęte do Klubu Malucha w związku z brakiem miejsc, umieszczane będą na liście oczekujących.

§11. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w Klubie Malucha powyżej 30 dni, można przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami, z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę dzieci umieszczone na liście oczekujących.

 

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie

§12. 1. Pobyt oraz wyżywienie dziecka w Klubie Malucha są płatne .

  1. Opłata za pobyt w Klubie Malucha jest stała i nie ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka w Klubie Malucha.
  2. W przypadku nieobecności dziecka w Klubie Malucha trwającej dłużej niż 1 dzień, opłata za wyżywienie podlega zmniejszeniu od dnia następującego po dniu zgłoszenia nieobecności dziecka opiekunowi lub kierownikowi Klubu Malucha.
  3. Opłata nie zostanie naliczona w przypadku nieświadczenia usług opiekuńczych z powodu czasowego zamknięcia Klubu z przyczyn niezależnych od Klubu. Oplata ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu za okres nieświadczenia usług przez Klub w danym miesiącu.

 

Rozdział 5.
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Klubie Malucha

§13. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych opieką Klubu Malucha mają prawo do:

1) uczestniczenia wraz z dzieckiem w zajęciach otwartych zorganizowanych w celu współpracy z rodzicami,

2) udziału w warsztatach dla rodziców, zorganizowanych przez Klub Malucha z udziałem specjalistów w celu poszerzania wiedzy z zakresu prawidłowej opieki i wychowania dzieci,

3) udziału w uroczystościach okolicznościowych oraz imprezach plenerowych organizowanych przez Klub Malucha,

4) uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych i wychowawczo-edukacyjnych, w tym adaptacyjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem, z zastrzeżeniem, że udział rodziców nie może zakłócać rozkładu dnia obowiązującego w Klubie Malucha.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa Klubu Malucha

§14. Klub Malucha prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział 7.
Postanowienie końcowe

§15. Zmiana statutu Klubu Malucha może być dokonana włącznie w trybie właściwym dla jego nadania.