1. INFORMACJE PODSTAWOWE
  1. Gminny Klub Malucha w Domaniewicach, zwany dalej Klubem Malucha, sprawuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.
  2. Do Klubu Malucha przyjmowane są dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.
  3. Klub Malucha czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00, przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Siedziba Klubu Malucha mieści się w Domaniewicach przy ulicy Głównej 9.
  5. Klub Malucha wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod nazwą „Gminny Klub Malucha w Domaniewicach”.
  6. Klub Malucha zobowiązuje się dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę dzieci oraz atmosferę ułatwiającą dzieciom rozstanie z rodzicami i pobyt w placówce.
 1. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
  1. Osoba przyprowadzająca dziecko do klubu zobowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać opiekunowi.

  2. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka w oparciu o dowód osobisty.

  3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić osobę pełnoletnią do jednorazowego odebrania dziecka z klubu dziecięcego. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa. Osoby upoważnione muszą przy odbiorze posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość.

  4. Opiekun wydający dziecko ocenia i decyduje, czy osoba odbierająca jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas drogi do domu. Osobom nietrzeźwym, agresywnym lub będącym pod wpływem środków odurzających dzieci nie będą wydawane. W takiej sytuacji opiekun kontaktuje się z rodzicem (opiekunem prawnym) telefonicznie w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z placówki, a o zaistniałej sytuacji informuje osobę kierującą pracą klubu dziecięcego.

  5. Prośba jednego z rodziców (opiekuna prawnego) dotycząca nieodbierania dziecka przez drugiego z nich może być uwzględniona tylko i wyłącznie w przypadku posiadania orzeczenia sądowego ograniczającego lub pozbawiającego praw rodzicielskich.

  6. Rodzice (opiekunowie prawni) i osoby pełnoletnie przez nich upoważnione zobowiązane są do odbierania dziecka zgodnie z godzinami pracy Klubu Malucha. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do momentu zamknięcia placówki, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałym fakcie. Jeśli pod wskazanymi numerami telefonów nie uzyska informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych opiekun oczekuje w placówce 30 minut. Po upływie tego czasu opiekun powiadamia dyżurnego Komendy Policji w Łowiczu o braku możliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

  7. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do Klubu Malucha tylko zdrowe dzieci. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte. W przypadku wątpliwości opiekun ma prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia dziecka.
   Personel Klubu Malucha nie podaje dzieciom żadnych lekarstw.

  8. Po otrzymaniu informacji o pogarszającym się stanie zdrowia dziecka bądź chorobie, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do jego jak najszybszego, osobistego odbioru go z placówki. W przeciwnym razie personel, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).

  9. Inne ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom (opiekunom prawnym) z poszanowaniem prawa do prywatności.

  10. Personel Klubu Malucha nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostającego na terenie klubu pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub osób upoważnionych do odbioru dziecka.

  11. Personel Klubu Malucha obejmuje opieką dzieci od momentu ich wejścia do sali do momentu opuszczenia sali pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

  12. Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do placówki.

  13. Dziecko uczęszczające do Klubu Malucha, ze względu na bezpieczeństwo, nie może nosić żadnej biżuterii, ani innych niebezpiecznych przedmiotów.

 1. ORGANIZACJA
  1. Klubem dziecięcym kieruje kierownik.
  2. Przyjęcie dziecka do Klubu Malucha poprzedzone jest rekrutacją, której zasady określa regulamin rekrutacji.
  3. Do zadań Klubu Malucha należy w szczególności:
   1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
   2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
   3. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
  4. Osoba kierująca pracą Klubu Malucha wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników.

  5. Rodzice (opiekunowie prawni) oddając dziecko pod opiekę Klubu Malucha zobowiązani są dostarczyć wyprawkę zgodnie z listą i wytycznymi w pierwszym dniu uczęszczania dziecka do klubu. Wszystkie rzeczy muszą być podpisane.

  6. Organizację zajęć dla dzieci określa ramowy plan dnia. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany organizacji dnia np.: wyjście na plac zabaw, uroczystości, zajęcia dodatkowe.

  7. Klub Malucha zapewnia dzieciom wyżywienie w formie cateringu (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek), którego koszt wynosi 15,00 zł. Stawka dzienna nie podlega dzieleniu na poszczególne posiłki. Nieobecność dziecka zwalnia z ponoszenia opłaty za wyżywienie od dnia następnego po dniu zgłoszenia nieobecności.

  8. Oplata za pobyt dziecka w Klubie Malucha wynosi 970 zł miesięcznie. Oplata ta nie ulega zmniejszeniu z powodu nieobecności dziecka w klubie.

  9. Czas pobytu dziecka w Klubie Malucha wynosi maksymalnie 8 godzin dziennie.

  10. Rodzic (opiekun prawny) nie ma obowiązku przyprowadzania dziecka do określonej godziny, co oznacza, że dostosowuje czas pobytu dziecka w Klubie elastycznie do swoich potrzeb bądź godzin pracy.

  11. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani s informować personel o nieobecności dziecka w Klubie Malucha do godz. 15:00 bieżącego dnia.

  12. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do współpracy z personelem Klubu Malucha w zakresie dbania o czystość pościeli i innych elementów wyprawki dziecka, oraz uzupełnianie niezbędnych środków higieny na bieżąco (pampersy, chusteczki, ubranie na zmianę, itp.).

  13. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z ogłoszeniami umieszczanymi w kąciku rodzica.

  14. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo do uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka oraz porad i wskazówek od opiekuna.

  15. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do aktualizowania telefonów kontaktowych oraz do terminowego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce, tj. do 5 każdego miesiąca.

  16. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

   .
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do przestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu organizacyjnego.

  2. W sprawach, których niniejszy regulamin organizacyjny nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, a rodzicami (opiekunami prawnymi) – zawierane na piśmie.

  3. O zmianach w regulaminie organizacyjnym rodzice (opiekunowie prawni) są informowani na bieżąco.

   .