Klub Malucha w Domaniewicach otrzymał następujące dofinansowania:

 

 

 
 

 

 

 

 

Gmina Domaniewice realizuję projekt pt.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach”., który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do
lat 3 współfinansowanego.
Nr projektu: RPLD.10.01.00-10-B011/20
Kwota dofinansowania projektu: 505.328,58 zł
Łączna wartość projektu: 559.448,58 zł
Cel główny projektu: Umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom (16K, 0M) z terenu gminy Domaniewice, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 16 nowych miejsc w klubie dziecięcym w Domaniewicach w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r.
Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.-30-06.2023 r.